Privacyverklaring

 

WEBSITE DISCLAIMER & PRIVACY

Deze website is eigendom van Van Bruwaene -Kindt.

Adres maatschappelijk zetel: mortelputstraat 9 – 8810 Lichtervelde

 • Telefoon: 0475 93 69 44
 • E-mail: info@snoeienbomen.be
 • Ondernemingsnummer: BE 0887.330.462

 

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Van Bruwaene -Kindt of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Van Bruwaene -Kindt levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Van Bruwaene -Kindt de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Van Bruwaene -Kindt kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Van Bruwaene -Kindt geeft geen garanties voor de goede werking van deze website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Van Bruwaene -Kindt kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Van Bruwaene -Kindt verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil is enkel onze arrondissementsrechtbank bevoegd.

PRIVACYBELEID

Van Bruwaene-Kindt wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de regels uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of – in het Nederlands – de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018 en de overige toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt Van Bruwaene-Kindt zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

Duidelijkheid

Doelbinding

Opslagbeperking & gegevensminimalisatie

Juistheid

Confidentiality

Integrity

Availability

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

Contract uitvoeren

Wettelijke bepaling

Vitaal belang

Algemeen belang

Gerechtvaardig belang

Doel en rechtmatigheid

Van Bruwaene-Kindt zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer, b.v. het beheren van een klantenrelatie, het reageren op door u gestelde vragen, het opmaken van offertes en het uitvoeren van een of meerdere overeenkomsten (vb. een aankoop, …), boekhoudkundige verwerkingen, …(contractuele noodzaak) (gerechtvaardigd belang) (wettelijke verplichting)
 • Leveranciersbeheer, b.v. het beheren van een leveranciersrelatie, het verwerken van offertes en het uitvoeren van een of meerdere overeenkomsten, boekhoudkundige verwerkingen, … (contractuele noodzaak) (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen) (wettelijke verplichting)
 • Naleving van wettelijke verplichtingen in onze hoofde, b.v. fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen (wettelijke verplichting)
 • Geschillenbeheer (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijwaring van financiële belangen)
 • Direct marketing, d.w.z. Van Bruwaene-Kindt houdt u graag op de hoogte en kan op regelmatige tijdstippen een mailing naar klanten en prospecten uitsturen (toestemming (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen)

 

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van de vereiste gegevens kan de relatie niet worden voortgezet.

Het spreekt voor zich dat Van Bruwaene-Kindt alle gegevens passend beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen; de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om dit te bewerkstelligen.

 

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende hierna omschreven termijn:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na einde contractuele relatie of laatste betekenisvol contact
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na einde contractuele relatie of laatste betekenisvol contact
 • Naleving van wettelijke verplichtingen in onze hoofde: wettelijke bewaartermijn
 • Geschillenbeheer: gedurende de termijn noodzakelijk om het geschil definitief af te wikkelen
 • Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact met de betrokkene

 

Bijkomende informatie met betrekking tot ontvangers van persoonsgegevens

Van Bruwaene-Kindt deelt uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers:

 • uzelf en, in voorkomend geval, (a) uw werkgever of bepaalde van uw werknemers en (b) professionele adviseurs die door u worden aangeduid;
 • leveranciers, i.h.k.v. een uit te voeren overeenkomst (bv. rechtstreekse levering)
 • banken, verzekeringsmaatschappijen en makelaars, binnen de context van uw relatie met deze partijen;
 • overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen
 • onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover noodzakelijk voor hun bijstand
 • technische verwerkers, zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten

 

Beveiliging van persoonsgegevens

De door Van Bruwaene-Kindt verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, met uitzondering  van de ontvangers zoals hierboven beschreven.  Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (bv. deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Van Bruwaene-Kindt wil u er ook attent op maken dat geen enkel systeem 100% veilig kan zijn. Informatieveiligheid is bovendien ook afhankelijk van u. U dient uw eigen informatiesystemen ook goed te beveiligen en eventuele accountgegevens vertrouwelijk te bewaren.

 

Uitvoer van persoonsgegevens

De door Van Bruwaene-Kindt verwerkte persoonsgegevens worden niet uitgevoerd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

Van Bruwaene-Kindt is verwerkingsverantwoordelijke voor de hierboven beschreven doeleinden. Heeft u vragen voor Van Bruwaene-Kindt? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke: Van Bruwaene-Kindt

Maatschappelijke zetel: Hoogwielkestraat 55, 8810 Lichtervelde

                                              051/72 67 09

Ondernemingsnummer: BE 0887.330.462

Verantwoordelijke GDPR: Els Kindt – els@snoeienbomen.be

 De toezichthoudende autoriteit is in ons geval in beginsel de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit                GBA – Gegevensbeschermingsautoriteit

Contactgegevens: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

                                   +32 (0)2 274 48 00

                                   contact@apd-gba.be

                                   www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Wij luisteren naar uw vragen

U kunt bij Van Bruwaene-Kindt als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

Inzage

Rectificatie

Wissen

Beperking

Overdraagbaarheid

Bezwaar

Profilering weigeren

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren. Wanneer u één van uw rechten wenst uit te oefenen, vragen we een bewijs van uw identiteit te bezorgen. 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Om een snelle minnelijke oplossing van geschillen mogelijk te maken, vragen wij u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen.

De bovenstaande rechten zijn onderhevig aan een aantal wettelijke voorwaarden en beperkingen. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust eerst contact met ons op.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Op deze website worden volgende cookies gebuikt:

__gat Google Analytics: gebruikt door Google om het aantal verbindingen te beperken en dit voor de duur van de sessie.

__gid Google Analytics: registreert een uniek identificatie nummer gebruikt om statistische data te genereren over het gebruik van deze website en dit voor de duur van de sessie.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om deze website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over deze website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wat zijn cookies?

(bron: website Privacy Commissie)

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies?

Wij gebruiken functioneel noodzakelijke cookies om onder meer de volgende voordelen te garanderen:

 • Informatie onthouden die je invult of aanduidt op de contactpagina.
 • De website gelijkmatig belasten, waardoor die steeds bereikbaar blijft.
 • Je laten reageren op onze website via de contactpagina.

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

Deze Privacy Notice is het laatst aangepast op 21/08/2023, maar kan in de toekomst nog aangepast worden. Raadpleeg daarom op regelmatige basis dit document.  Elke belangrijke wijziging zal aangeduid zijn op onze website